โพสต์โดย admin

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร งานสารบรรณ

August 17, 2017, 2:27 pm

บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 1.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 2.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 3.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 4.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 5.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 6.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 7.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 8.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 9.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 10.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 11.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 12.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 13.pdf
บัญชีคุมแฟ้มเอกสารหมวด 14.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว

July 20, 2017, 2:19 pm

image


image


imageโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว 2560


 


ภาพกิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมอบรม 13 ก.ค. 2560


 กิจกรรมอบรม 14 ก.ค. 2560


 กิจกรรมอบรม 15 ก.ค. 2560


 กิจกรรมรับวุฒิบัตรและรูปหมู่

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรมโครงการการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 34/2560

July 3, 2017, 1:42 pm

image


imageโครงการการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร
รุ่นที่ 34/2560


ภาพกิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมอบรม 22 มิ.ย. 2560


 กิจกรรมอบรม 23 มิ.ย. 2560


 

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

June 26, 2017, 9:14 am

image


imageโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560


จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา


ภาพกิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมการอบรม

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 26

May 30, 2017, 5:10 pm

imageโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 26/2560


จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา


ภาพกิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมภาพหมู่และรับวุฒิบัตร


 

Emoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร งานสารบรรณ
ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print