Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

March 13, 2017, 9:53 am

13. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่ รุ่นที่ 1.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ “พัฒนาธุรกิจในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี” กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์”

March 13, 2017, 9:52 am

12. โครงการอบรมด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาควิชานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง

March 13, 2017, 9:50 am

11.นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ดูงานโครงการวิทยุ.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการบริหารงาน สำนักบริการวิชาการ

March 13, 2017, 9:48 am

10.อธิการบดีเยี่ยมชมสำนักฯ.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

March 13, 2017, 9:47 am

13. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่ รุ่นที่ 1.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร งานสารบรรณ
ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print