Emoticons & comments by azerot

ยินดีต้อนรับ Dashboard ของสำนักบริการวิชาการ


Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย

June 19, 2017, 11:50 am

โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 26

May 30, 2017, 5:10 pm

imageโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 26/2560


จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา


ภาพกิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมภาพหมู่และรับวุฒิบัตร


 

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร”

May 30, 2017, 10:21 am

รายละเอียดโครงการบริหารสารบรรณ ปชส.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ”

May 30, 2017, 10:15 am

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ ปชส.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

วันไหลบางแสน

April 19, 2017, 3:17 pm

วันไหลบางแสน.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร งานสารบรรณ
ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print