Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

เซ็น MOU กับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

March 10, 2016, 9:53 am

18.เซ็น MOU กับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

August 13, 2015, 2:35 pm

image


image


imageม.ราชภัฏพระนคร-ดูงาน (2).pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการอบรมภาษาจีน (ระดับต้นและระดับกลาง) ให้แก่มัคคุเทศก์

August 13, 2015, 1:16 pm

image


image


image


image


image25 โครงการมัคคุเทศก์ภาษาจีน ระดับต้นและกลาง.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

งานแถลงข่าว โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมเสวนาหัวข้อ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน

May 27, 2015, 10:58 am

image


image


imageสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่
http://siamevent.com/all-event/?p=78420


 

ภาพข่าวทั้งหมด.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

โครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print