Emoticons & comments by azerot

ยินดีต้อนรับ Dashboard ของสำนักบริการวิชาการ


Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรมโครงการการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 34/2560

July 3, 2017, 1:42 pm

image


imageโครงการการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร
รุ่นที่ 34/2560


ภาพกิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมอบรม 22 มิ.ย. 2560


 กิจกรรมอบรม 23 มิ.ย. 2560


 

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

June 26, 2017, 9:14 am

image


imageโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560


จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา


ภาพกิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมการอบรม

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 26

June 19, 2017, 1:35 pm

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ สปชต.รุ่น 6

June 19, 2017, 1:34 pm

โครงการ สปชต.รุ่น 6.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

June 19, 2017, 1:33 pm

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร งานสารบรรณ
ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print