Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ กองคลังและทรัพย์สินจัดหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

August 1, 2017, 4:22 pm

imageรายละเอียดโครงการ.pdf

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


ไม่พบความคิดเห็น
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Gistda) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการสัมมนาวิเคราะห์ทบทวนอัตรากำลังและการจัดการความรู้สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
พิธีเปิด Co Innovating Space @ Gistda Sriracha

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print