Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม อบรมฟรี ! ตลอดหลักสูตร

December 22, 2016, 10:10 am

image 


 


  

ระเบียบการ แจกผู้สนใจสมัคร 1 ก.พ.60.pdf
ใบสมัคร ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป.pdf
ใบสมัคร ส่วนที่ 2 แนวคิดในการทำธุรกิจ.pdf

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


ไม่พบความคิดเห็น
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 26
โครงการ สปชต.รุ่น 6
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

clinic
pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print