2017

พฤษภาคม
May 1, 2017, 1:54 pm : โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร (Talent Mobility)
เมษายน
April 19, 2017, 3:17 pm : วันไหลบางแสน
April 19, 2017, 3:16 pm : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดูงาน
April 19, 2017, 3:15 pm : วันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ
April 19, 2017, 3:14 pm : โครงการ สปชต.รุ่น 3
April 11, 2017, 10:36 am : ภาพกิจกรรม ค่ายเยาวชนไทยหัวใจรักษ์ทะเล รุ่นที่ 6
มีนาคม
March 23, 2017, 5:24 pm : ภาพกิจกรรม โครงการเขียนหนังสือราชการฯ รุ่นที่ 40/2560
March 13, 2017, 10:38 am : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ 2560
March 13, 2017, 10:37 am : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่่ 2
March 13, 2017, 10:35 am : โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1
March 13, 2017, 10:24 am : โครงการ “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 40
March 13, 2017, 9:53 am : โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
March 13, 2017, 9:52 am : โครงการ “พัฒนาธุรกิจในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี” กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์”
March 13, 2017, 9:50 am : ภาควิชานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
March 13, 2017, 9:48 am : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการบริหารงาน สำนักบริการวิชาการ
March 13, 2017, 9:47 am : โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

2016

ธันวาคม
December 28, 2016, 2:24 pm : โรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร
December 28, 2016, 2:23 pm : หลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
December 28, 2016, 2:21 pm : ประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
พฤศจิกายน
November 17, 2016, 10:20 am : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตุลาคม
October 28, 2016, 3:07 pm : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมกับการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา”
October 26, 2016, 4:06 pm : สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี
October 19, 2016, 3:48 pm : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต”
October 19, 2016, 2:12 pm : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “Sharing & Learning activity between students from University of Management and Economics, Khampong Cham Province Brand and Burapha University” สำหรับอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Management and Economics จังหวัดกำปงจาม ราชอาณาจักรกัมพูชา
October 7, 2016, 1:20 pm : สำนักบริการวิชาการ ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ มูลนิธิสวัสดีไทย
กันยายน
September 2, 2016, 10:35 am : บริษัท MG มอบกรวยจราจรให้กับสำนักฯ
มีนาคม
March 10, 2016, 9:53 am : เซ็น MOU กับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

2015

สิงหาคม
August 13, 2015, 2:35 pm : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
August 13, 2015, 1:16 pm : โครงการอบรมภาษาจีน (ระดับต้นและระดับกลาง) ให้แก่มัคคุเทศก์
พฤษภาคม
May 27, 2015, 10:58 am : งานแถลงข่าว โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมเสวนาหัวข้อ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร (Talent Mobility)
วันไหลบางแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดูงาน
วันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ
โครงการ สปชต.รุ่น 3

clinic
pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print