2017

สิงหาคม
August 17, 2017, 2:27 pm : บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร งานสารบรรณ
กรกฎาคม
July 20, 2017, 2:19 pm : ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว
July 4, 2017, 11:33 am : โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
July 4, 2017, 11:32 am : สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
July 4, 2017, 11:30 am : โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
July 3, 2017, 1:42 pm : ภาพกิจกรรมโครงการการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 34/2560
มิถุนายน
June 26, 2017, 9:14 am : ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
June 19, 2017, 1:35 pm : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 26
June 19, 2017, 1:34 pm : โครงการ สปชต.รุ่น 6
June 19, 2017, 1:33 pm : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
June 19, 2017, 1:29 pm : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
June 19, 2017, 1:28 pm : โครงการ สปชต.รุ่น 5
June 19, 2017, 1:27 pm : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเทศบาลเมืองแสนสุขและอ่างศิลา
June 19, 2017, 1:26 pm : โครงการ สปชต.รุ่น 4
June 19, 2017, 1:23 pm : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
June 19, 2017, 11:50 am : โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย
พฤษภาคม
May 30, 2017, 5:10 pm : ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 26
May 30, 2017, 10:21 am : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร”
May 30, 2017, 10:15 am : โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ”
เมษายน
April 19, 2017, 3:17 pm : วันไหลบางแสน
April 19, 2017, 3:16 pm : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดูงาน
April 19, 2017, 3:15 pm : วันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ
April 19, 2017, 3:14 pm : โครงการ สปชต.รุ่น 3
มีนาคม
March 13, 2017, 10:38 am : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ 2560
March 13, 2017, 10:37 am : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่่ 2
March 13, 2017, 10:35 am : โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1
March 13, 2017, 10:24 am : โครงการ “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 40
March 13, 2017, 9:53 am : โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
March 13, 2017, 9:52 am : โครงการ “พัฒนาธุรกิจในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี” กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์”
March 13, 2017, 9:50 am : ภาควิชานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
March 13, 2017, 9:48 am : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการบริหารงาน สำนักบริการวิชาการ
March 13, 2017, 9:47 am : โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

2016

ธันวาคม
December 28, 2016, 2:24 pm : โรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร
December 28, 2016, 2:23 pm : หลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
December 28, 2016, 2:21 pm : ประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
พฤศจิกายน
November 17, 2016, 10:20 am : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตุลาคม
October 28, 2016, 3:07 pm : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมกับการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา”
October 26, 2016, 4:06 pm : สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี
กันยายน
September 2, 2016, 10:35 am : บริษัท MG มอบกรวยจราจรให้กับสำนักฯ
มีนาคม
March 10, 2016, 9:53 am : เซ็น MOU กับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

2015

สิงหาคม
August 13, 2015, 2:35 pm : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
August 13, 2015, 1:16 pm : โครงการอบรมภาษาจีน (ระดับต้นและระดับกลาง) ให้แก่มัคคุเทศก์
พฤษภาคม
May 27, 2015, 10:58 am : งานแถลงข่าว โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมเสวนาหัวข้อ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร งานสารบรรณ
ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print