Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ขอเชิญส่งนักเรียนในสถานศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนเมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว รุ่นที่ 2

June 19, 2017, 11:06 am

imageใบสมัครค่ายเด็ก.pdf
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง.pdf
โครงการ+กำหนดการเมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว ปชส.pdf
หนังสือประชาสัมพันธ์.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร”

May 30, 2017, 10:21 am

รายละเอียดโครงการบริหารสารบรรณ ปชส.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ”

May 30, 2017, 10:15 am

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ ปชส.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมกับการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา”

October 28, 2016, 3:07 pm

โครงการ STEM.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 26
โครงการ สปชต.รุ่น 6
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

clinic
pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print