บุคลากรสำนักบริการวิชาการ

คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการ
E-mail : kriangsak@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2299
โทรสาร : 0 3839 0309
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้จัดการหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
โทร/โทรสาร : 0 3810 2287
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2299
โทรสาร : 0 3839 0309
วันสม อานามนารถ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : wansom@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2295
โทรสาร : 0 3839 0309
ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
บุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : buttri@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2288
โทรสาร : 0 3874 5798

งานเสริมสร้างทักษะอาชีพและกิจกรรมสนับสนุน

วรรณวิภา หรูสกุล
นักวิชาการศึกษา
E-mail : wanwipa@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2289
โทรสาร : 0 3874 5798
นันท์นภัส ทองระอา
นักวิชาการศึกษา
E-mail : nannaphat@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2289
โทรสาร : 0 3874 5798
มธุรส ฝากไธสง
นักวิชาการศึกษา
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2289
โทรสาร : 0 3874 5798

งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

กฤษณา สุนทรสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : krissana_bo@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2288
โทรสาร : 0 3874 5798
ภัควิภา นามจันทร์ทา
นักวิชาการศึกษา
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2290
โทรสาร : 0 3874 5798
เวธนี เกิดผลงาม
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2290
โทรสาร : 0 3874 5798
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : perapat.hcc04@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2297
โทรสาร : 0 3839 3472

งานพัฒนาและบริหารการวิจัย

ธรรมศักดิ์ สงกา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
E-mail : knoss_@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2283, 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล
นักวิจัย
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2299
โทรสาร : 0 3839 3472
อาจารย์จุฑารัตน์ ตำนานวัน
นักวิจัย
E-mail : jutharat.buu@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2283, 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
สกุล ศิริกิจ
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2299
โทรสาร : 0 3839 3472
ชินรัตน์ สังห์ทอง
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2283, 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472

งานพัฒนาทรัพยากรและสมรรถนะองค์กร

วัชรพงษ์ สุขีวงศ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
E-mail : sukeevong_11@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2283, 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
ณัฐธิชา แสงก่ำ
นักวิชาการศึกษา
E-mail : cholthicha-buu@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2283, 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
ปนัดดา นามจันทร์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : panatda_b27@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2283, 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
พรนิภา อุพลเถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : upoltian1361@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2283, 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
สมศรี สงวนวงศ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2283, 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้จัดการหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
โทร/โทรสาร : 0 3810 2287
พัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ)
E-mail : -
โทร/โทรสาร : 0 3810 2287
ศุภากร วนิชสานันท์
นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ)
E-mail : supakorn.ubi@gmail.com
โทร/โทรสาร : 0 3810 2287
เจษฎา ปุรินทวรกุล
นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ)
E-mail : -
โทร/โทรสาร : 0 3810 2287
ณัฏฐนิช เรืองมลตรี
นักวิชาการศึกษา โครงการคลินิกเทคโนโลยี
E-mail : nuttanich@buu.ac.th
โทร/โทรสาร : 0 3810 2287
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
อุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
E-mail : utud@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2292
โทรสาร : 0 3839 4871
นฐพร ลัยรัตน์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : nataporn@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2292
โทรสาร : 0 3839 4871
ชุติมา สุวานิชย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : chutimau@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2292
โทรสาร : 0 3839 4871
ขนิษฐา จิตต์เรืองรอง
นักประชาสัมพันธ์
E-mail : fana_louis@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2291
โทรสาร : 0 3839 4871
เฉลิมขวัญ ศิริมงคล
นักประชาสัมพันธ์
E-mail : joy_educom@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2291
โทรสาร : 0 3839 4871
สำนักงานผู้อำนวยการ
วันสม อานามนารถ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : wansom@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2295
โทรสาร : 0 3839 0309

งานคลังและแผน โทร 0 3810 2294

สุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : surangrat@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
จีรนันท์ จินตนา
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : jeenrana@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
นวินดา อัศวพรรณราย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : nawinda@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
กุลจิรา วงษ์สุนทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
สุภาวดี ชฏิลาลัย
นักวิชาการพัสดุ 6
E-mail : supawadee@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
สันติ ดิษฐเจริญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
ปาริชาติ เปรมเจิญ
เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2299
โทรสาร : 0 3839 0309
ศิริพงษ์ ส่งเสริม
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : kfc_lek@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309

งานบริหารงานทั่วไป โทร 0 3810 2296

ฑิตยา เหมือนรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
รัชฎาภรณ์ พุทธประสาท
บุคลากร 6
E-mail : radchada@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
อัญชิษฐา คชสิงค์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
สายชล ธารโสธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : saychon@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
นันทวัน เทพกร
พนักงานบริการอัดสำเนา
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
พิชฎา สุดโสม
แม่บ้าน

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร 0 3810 2296

ศุภชัย สังขจาย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : suphachai@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
มานิต คงสมจิตร
ช่างเทคนิค
E-mail : manit@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
ชูชัย ชูเชิด
ผู้ช่วยช่างและคนสวน
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
กฤษณะ เหมือนใจ
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
นคร ชัยวงค์
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309