ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 26

โครงการ สปชต.รุ่น 6

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ สปชต.รุ่น 5

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเทศบาลเมืองแสนสุขและอ่างศิลา

โครงการ สปชต.รุ่น 4