คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
พันเอกสมศักดิ์ ตั้งดำรงธรรม
กรรมการ
พันเอกอมฤต บุญสุยา
กรรมการ
นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ธระเสนา
กรรมการ
กรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ประเภทรองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
กรรมการ
นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
กรรมการและเลขานุการ
นางวันสม อานามนารถ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
ประเภทหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
กรรมการ
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
กรรมการ
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
กรรมการ
กรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
ประเภทพนักงานสนับสนุนวิชาการภายในสถาบันหรือสำนัก
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
กรรมการ
นางสาววรรณวิภา หรูสกุล
กรรมการ
นางฑิตยา เหมือนรักษา
กรรมการ