คณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กรรมการ
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นางวันสม อานามนารถ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและแผน
นายศุภชัย สังขจาย
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายธรรมศักดิ์ สงกา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการวิจัย
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร และสมรรถนะองค์กร
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฐธิชา แสงก่ำ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ
นางฑิตยา เหมือนรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสันติ ดิษฐเจริญ